privacy

Privacy beleid van Barten Heerhugowaard

 

Dit Privacy beleid document is van toepassing op alle persoons- en bedrijfsgegevens die Barten Heerhugowaard direct of indirect ontvangt / verwerkt / of anders van cliënten of vertegenwoordigers van cliënten of personen die werken bij cliënten onder zich heeft.

Indien je werkzaamheden door Barten Heerhugowaard, laat uitvoeren, verwerken of administreren en om de een andere reden persoons- of bedrijfsgegevens aan Barten Heerhugowaard verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je de gegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken en te bewaren.

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1: Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Barten Heerhugowaard, W.M. Dudokweg 9 eerste etage 1703 DA Heerhugowaard.
De verantwoordelijke functionaris O.C.T. Barten, is bereikbaar via info@bartenheerhugowaard.nl

 

2. Welke gegevens verwerkt Barten Heerhugowaard en voor welk doel
2.1       In het kader van de door u verstrekte opdracht op het gebied van uitvoering van of behartigen
van uw belangen op administratie, verzekeringen en of belasting gebieden worden de
volgende persoons- of bedrijfsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam en of bedrijfsnaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
b) adresgegevens eventueel postadres;
c) Telefonnummer(s),  email adres(sen),  bankrekeningnummer(s);
d) overige persoons- en bedrijfsgegevens die voor de uitoefening voor ons van relevantie zijn.

2.2       Barten Heerhugowaard verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoons en bedrijfsgegevens
voor de volgende doeleinden:
a)         Voeren van en verwerken van administraties, opmaak van jaarstukken en of andere
publicaties voor eigen gebruik of publicatie naar relevante derde;
b)         Opmaak van en indienen van belasting aangiften voor inkomstenbelasting, omzetbelasting,
vennootschapsbelasting, loonbelasting en alle correspondentie hieromtrent;
c)         Offreren van afhandeling van en bemiddeling in allerhande verzekering producten getypeerd
als schadeverzekeringen en inkomensverzekeringen;

2.3      Op verzoek van cliënt voor correspondentie met gerelateerde organisaties als banken,
verzekeraars, notarissen, makelaars, hypotheek bemiddelaars, kamer van koophandel,
overheden of overheidsorganisaties als het CBS, SVB, UWV ect.

 

3: Bewaartermijnen

Barten Heerhugowaard verwerkt en bewaart je persoons- en bedrijfsgegevens gedurende de duur die de wet voorschrijft in de relevante wetsartikelen voor de verschillende producten en diensten die wij aanbieden. Aansluitend  worden de gegevens door een professionele organisatie vernietigd.

 

4: Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van u persoons- en bedrijfsgegevens heeft Barten Heerhugowaard  passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking of  vernietiging van de persoons- en bedrijfsgegevens maakt Barten Heerhugowaard gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
5: Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via het email adres info@bartenheerhugowaard.nl van Barten Heerhugowaard kan je een verzoek indienen om je persoons- of bedrijfsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Barten Heerhugowaard zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met Barten Heerhugowaard.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Barten Heerhugowaard je persoons-
of bedrijfsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

 

6: Verkoop of beschikkingstelling aan derde

Op geen enkele wijze zal zonder schriftelijke toestemming persoons- en of bedrijfsgegevens aan een derde partij ter beschikking gesteld, verkocht of anders overgedragen worden.

 

7: Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekendgemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.