Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

 1. Opdrachtnemer: Barten Heerhugowaard.
 2. Opdrachtgever: wederpartij van opdrachtnemer bij een overeenkomst als bedoeld in artikel 3.
 3. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door de opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.
 4. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht voor zover dit uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever is bevestigd.
 5. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig in de gewenste vorm op de gewenste wijze ter beschikking te stellen van de opdrachtnemer of door derden te doen stellen. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige artikel genoemde verplichting heeft voldaan.
 7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 8. Uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk aanleveren van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 9. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 10. Aangezien de duur van de werkzaamheden kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de gegevens en bescheiden, en de medewerking van de opdrachtgever en derden, is de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 11. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet of beroepsplicht hem oplegt, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 12. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.
 13. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Het honorarium is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
 14. Het honorarium van opdrachtnemer, zonodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting per week, per maand, per kwartaal, per jaar, of na volbrenging van de opdracht aan opdrachtgever in rekening gebracht, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer. Alle genoemde bedragen zijn exclusief de omzetbelasting.
 15. Betaling door opdrachtgever van het declaratiebedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zulks zonder recht op enige vorm van korting of schuldvergelijking.
 16. Indien niet binnen de gestelde betalingstermijn is betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, recht op een rentevergoeding van 1% per maand.
 17. Alle kosten ontstaan tengevolge van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft het recht tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever heeft betaald, danwel daarvoor zekerheid heeft gesteld. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het declaratiebedrag.
 18. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het declaratiebedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken en/of informatie, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. Indien reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever verbandhoudende met die reclame.
 19. Genoemde reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voor zover opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
 20. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.
 21. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover deze bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid, waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Opdrachtnemer is om die reden met name niet aansprakelijk voor: a) bij opdrachtgever ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever; b) bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde personen; c) bij opdrachtgever of derden ontstane indirecte- of gevolg-schade, daaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever.
 22. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, alsmede voor een onrechtmatige daad, is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in de artikelen 12,13 en 14 verschuldigd is.
 23. Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk 3 maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 24. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 25. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever opgedaan te maken.
 26. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 27. De overeenkomst kan te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Bij tussentijdse opzegging heeft opdrachtnemer recht op honorarium naar mate tot dan toe werkzaamheden zijn verricht.
 28. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, daaronder begrepen afgifte van bescheiden en andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 29. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement, waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

Barten Heerhugowaard 2016